Wat is een geplande eenheidsontwikkeling? - Crest Vastgoed (2024)

geplaatst op21 juni 20212 juli 2021doorJason Somers

Een veelvoorkomend type ontwikkeling dat in woonzones kan worden gebouwd, is een geplande eenheidsontwikkeling.Een geplande unitontwikkeling bestaat uit eenhele gemeenschap van huizenDat kunnen stadswoningen, flatgebouwen of eengezinswoningen zijn. Hoewel geplande unitontwikkelingen uit veel verschillende soorten woningen kunnen bestaan, bevatten ze voornamelijk woningen die vergelijkbaar zijn met appartementen. Wanneer een koper een woning koopt binnen een geplande unitontwikkeling, is hij/zij eigenaar van het perceel waarop de woning zich bevindt. Alle gemeenschappelijke ruimtes in de PUD kunnen echter collectief eigendom zijn van alle geïnvesteerde partijen of eigendom zijn van een vereniging van huiseigenaren.

Inhoudsopgave verbergen

1 Kenmerken van een PUD

1.1 Nadelen van leven in een PUD

2 Verschil tussen een VvE en PUD

3 Een kort overzicht van het PUD-proces

4 Hoe kom je erachter of de community een PUD of VvE is?

Wanneer iemand een huis koopt dat zich in de geplande unitontwikkeling bevindt, moet hij een bepaald bedrag betalenHOA-kosten. Het belangrijkste voordeel van het leven in een PUD vergeleken met een standaard appartement is dat je toegang zou moeten hebben tot meer voorzieningen als gevolg van de kosten die je betaalt. Deze voorzieningen kunnen alles omvatten, van buitenspeeltuinen tot tennisbanen.Houd er rekening mee dat uw VvE-kosten hoog kunnen zijn en aan uw maandelijkse hypotheekbetalingen zullen worden gekoppeldDaarom is het essentieel dat u deze kosten berekent voordat u besluit een bod uit te brengen op een PUD.

Hoewel eigenaren van geplande unitontwikkeling verplicht zijn VvE-contributie te betalen, is het belangrijk om te begrijpen dat er verschillen zijn tussen een VvE en een PUD.Als u een huis in een PUD koopt, bent u volledig eigenaar van het huis, het omliggende perceel en enkele gemeenschappelijke ruimtes. VvE-ontwikkelingen brengen meestal meer beperkingen met zich mee met betrekking tot de buitenkant van huizen, parkeren en het bezit van huisdieren. VvE-regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de omliggende gemeenschap een gevoel van uniformiteit behoudt met elk huis of appartement in de omgeving.

Voordat u een huis koopt in geplande unitontwikkeling, moet u er rekening mee houden dat dit soort gemeenschap enkele unieke aspecten heeft. PUD-huiseigenaren kunnen dat bijvoorbeeldtoegang krijgen tot een aantal specifieke voorzieningen die in de meeste andere gemeenschappen niet beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat een geplande eenheidsontwikkeling een klein aantal bevatcommerciële eenhedendie zijn ontworpen om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen. Deze eenheden kunnen basiswinkels en restaurants omvatten waarmee u al uw boodschappen kunt doen of in een leuk restaurant kunt eten zonder dat u de PUD hoeft te verlaten.Dit artikel biedt een uitgebreide gids voor geplande unitontwikkelingen en wat deze te bieden hebben aan potentiële huiseigenaren.

Kenmerken van een PUD

What is a Planned Unit Development? - Crest Real Estate (1)

Er zijn enkele basiskenmerken die van toepassing zijn op bijna elke geplande eenheidsontwikkeling, waarvan de belangrijkste de geplande eenheidsontwikkeling ishoeven niet hetzelfde te ondergaanbestemmingsplan proces waar woningen doorheen moeten. In plaats daarvan zullen ze moeten voldoen aan een zeer specifieke reeks criteria die uniek zijn voor geplande unitontwikkelingen. Sommige van deaanvullende kenmerken van een PUDdie verschillen van andere ontwikkelingstypen zijn onder meer:

  • Institutionele faciliteiten voor religieuze eredienst
  • Gebieden die zijn aangewezen om te winkelen, waaronder winkelcentra
  • Verrijkingscentra zoals scholen, kinderdagverblijven en kantoorruimtes
  • Recreatiegebieden zoals restaurants en parken
  • Faciliteiten die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van huisdiervoorzieningen

Zoals eerder vermeld, heeft u ook meer eigendom over het onroerend goed dat u koopt in vergelijking met een standaard VvE.

Nadelen van leven in een PUD

Ook al zijn er veel voordelen verbonden aan het leven in een PUD, er zijn ook enkele nadelen waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u dit soort aankopen doet. Het belangrijkste probleem van het leven in een PUD in vergelijking met een standaard eengezinswoning is datu moet nog steeds maandelijkse of jaarlijkse VvE-contributie betalen. Of deze contributie nu wordt betaald aan een vereniging van huiseigenaren of een soortgelijke gemeenschapsregeling,u kunt een boete krijgen als u ooit de regels en voorschriften overtreedt die zijn opgesteld door de VvE.

Houd er rekening mee dat deze regels bij sommige geplande unitontwikkelingen strenger kunnen zijn dan bij andere. Daarom is het belangrijk dat u hiernaar informeert voordat u een bod uitbrengt. Deze richtlijnen kunnen de soorten wijzigingen beperken die u aan de buitenkant van uw woning kunt aanbrengen. Ze kunnen ook de kerstversiering beperken.

Als u een ontwikkelaar bent die een geplande eenheidsontwikkeling wil realiseren, zijn er enkele problemen waar u rekening mee moet houden. Voor een,het proces voor het verkrijgen van goedkeuring voor een geplande ontwikkeling van een eenheid is langer en ingewikkelderdan andere vormen van ontwikkeling. Omdat een PUD commerciële eenheden kan omvatten en niet wordt beperkt door fundamentele bestemmingsregels, kan het enige tijd duren voordat lokale rechtsgebieden dit soort ontwikkelingen goedkeuren, wat uw bouwplannen verder kan vertragen.

Verschil tussen een VvE versus PUD

What is a Planned Unit Development? - Crest Real Estate (2)

Om verder in te gaan op de verschillen tussen een VvE en geplande unitontwikkelingen, is het belangrijk om te begrijpen dat ze erg op elkaar lijken. Zoals eerder vermeld, is het mogelijk dat een VvE deel uitmaakt van een PUD. Bij geplande unitontwikkelingen kunnen kopers echter doorgaans eigenaar worden van het huis, het perceel en enkele gemeenschappelijke basisruimtes. Traditionele VvE-gemeenschappen verschillen doordat ze meestal strengere richtlijnen hebben over wat de huiseigenaar kan doen met hun huis en het perceel rondom het gebouw. Deze VvE-richtlijnen zijn opgesteld om het prestige van de gemeenschap te behouden.

Een vereniging van eigenaren wordt doorgaans bestuurd door een bestuur. Dit bestuur bestaat voornamelijk uit vrijwilligers uit de gemeenschap en enkele externe deskundigen.Het belangrijkste verschil tussen een PUD en VvE betreft het eigendom van de grond.Wanneer u een woning in een PUD koopt, zijn uw eigendomsrechten vergelijkbaar met wat u zou hebben als u een standaard eengezinswoning zou kopen. Als u niet in een gemeenschap wilt leven die een groot aantal beperkingen oplegt aan wat u kunt doen met de grond en het gebouw dat u bezit, is een PUD waarschijnlijk uw beste optie.

Een kort overzicht van het PUD-proces

What is a Planned Unit Development? - Crest Real Estate (3)

Als u geïnteresseerd bent in het kopen van een PUD, moet u begrijpen wat dit proces inhoudt. Hoewel het proces van het uitbrengen van een bod en het wachten op de afrondingsfase van de transactie vergelijkbaar is met dat van een eengezinswoning, is het proces dat gepaard gaat met het ontwikkelen van een PUD veel complexer en tijdrovender.Voordat een ontwikkelaar aan een PUD kan gaan werken, moet hij eerst een aanvraag invullen en indienen. Deze aanvraag dient als intentieverklaring die aan de stadsbestuurder kan worden overhandigd. Houd er rekening mee dat er leges moeten worden betaald voordat de aanvraag wordt goedgekeurd.

Een uitgebreid en zeer gedetailleerdHet bestemmingsplan moet vervolgens ter beoordeling aan het plaatselijke stadsbestuur worden voorgelegd. Deze locatieplannen moeten details bevatten over de structuur, sectielijnen, totaal aantal vestigingen, hoogte van gebouwen, locatie van vestigingen en soorten voorzieningen. Elk detail en stukje informatie dat nodig is om een ​​geplande eenheidsontwikkeling te creëren, moet in deze fase van het proces worden verstrekt.

Hoewel beoordelingen van plattegronden ook plaatsvinden voor de ontwikkeling van eengezinswoningen, zijn deze beoordelingen in vergelijking veel complexer.De belangrijkste reden voor deze extra complexiteit betreft de hoeveelheid land die deze ontwikkeling gebruikt. Nadat het locatieplan door de stadsbeheerder is beoordeeld, moeten verschillende vergoedingen worden betaald. Deze vergoedingen hebben voornamelijk betrekking op de bouwvergunningen die de ontwikkelaar moet verkrijgen voordat met de bouw kan worden begonnen. Hoewel het PUD-proces tijdrovender en ingewikkelder kan zijn in vergelijking met het ontwikkelen van een eengezinswoning, zijn de voordelen die aan dit type ontwikkeling zijn verbonden onmiddellijk beschikbaar voor potentiële huiseigenaren die besluiten een bod uit te brengen.

Hoe kom je erachter of de community een PUD of VvE is?

Voordat u een bod uitbrengt op een huis, moet u eerst bepalen of de gemeenschap een PUD of VvE is, wat niet zo moeilijk is als het lijkt. De gemakkelijkste manier om deze informatie te verkrijgen is waarschijnlijk doorde door u ingehuurde makelaar vragen om u te helpen bij het vinden van een woning. Zij zouden u onmiddellijk moeten kunnen vertellen of het onroerend goed verbonden is aan een PUD of VvE. Als zij de informatie niet bij de hand hebben, zal uw makelaar dit vrijwel zeker binnen de kortste keren kunnen achterhalen, waardoor u een weloverwogen aankoopbeslissing kunt nemen.

Je kan ookspreek rechtstreeks met de gemeenschapsverenigingom kopieën van de gemeenschapsstatuten op te vragen. Het is gebruikelijk dat deze documenten aan u worden verstrekt terwijl u bezig bent met het kopen van het onroerend goed. Op dit moment wordt u belast met het ondertekenen van documentatie waarin u akkoord gaat met de voorschriften van de PUD of HOA. Zodra u over deze informatie beschikt, kunt u beter begrijpen of deze community ideaal is voor u en uw gezin.

Houd er rekening mee dat zowel VvE- als PUD-gemeenschappen doorgaans wettelijke beperkingen hebben waaraan ze zich moeten houden. Deze beperkingen kunnen van alles omvatten, van brandveiligheid totVolksgezondheidaan de voorbereiding op natuurrampen. Hoewel sommige van deze beperkingen al van kracht zijn sinds de gemeenschap voor het eerst werd gevormd, kan de lokale wetgeving vereisen dat de raad van bestuur van de HOA of de PUD-gemeenschapsvereniging hun regelgeving wijzigt om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de wet.

Hoewel geplande unitontwikkelingen en VvE’s veel gemeen hebben, zijn er ook enkele belangrijke verschillen die u kunnen helpen bepalen welke van deze vastgoedtypen geschikt voor u is. Zodra u uw beslissing heeft genomen, zou u een huis moeten kunnen vinden dat aan uw behoeften voldoet en valt onder het type ontwikkeling dat u verkiest.

What is a Planned Unit Development? - Crest Real Estate (4)

Jason Somers, president en oprichter van Crest Real Estate

Met meer dan 15 jaar professionele ervaring in de luxe vastgoedmarkt in Los Angeles heeft Jason Somers de achtergrond, het oordeelsvermogen en het trackrecord om een ​​ongeëvenaard niveau van expertise te bieden.diensten op het gebied van onroerend goed. Zijn brede kennis helpt klanten bij het identificeren en verwerven van inkomstengenererende eigendommen en ontwikkelingsmogelijkheden voor waardeadvertenties.

Leer meer overJason SomersofNeem contact met ons op.

Wat is een geplande eenheidsontwikkeling? - Crest Vastgoed (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 5943

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.